Agroekologia

Organizator:
Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, tel. (077) 401 6700,
e-mail: kip@uni.opole.pl
Kierownik studiów: dr inż. Dariusz Suszanowicz, tel. (077) 401 6690
e-mail: d.suszanowicz@uni.opole.pl

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, która będzie potrafiła projektować i wdrażać efektywne rolniczo, ekonomicznie i energetycznie techniki rolnicze. Studia ukierunkowują absolwentów na prowadzenie gospodarstw agroturystycznych lub produkcję ekologicznej żywności. Program studiów obejmuje między innymi: Agroekologia, Podstawy agromelioracji, Podstawy ochrony roślin, Agrometeorologia, Gleboznawstwo i chemia rolna, Agroturystyka, Ekologia produkcji żywności, Przechowalnictwo, Technika rolnicza, Organizacja i ekonomika rolnictwa, Programy unijne i dopłaty.


Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych Agroekologia będą przygotowani do prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w szczególności prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz do produkcji żywności ekologicznej. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.


Tryb studiów:
Studia podyplomowe Agroekologia są studiami rocznymi (2 semestry), prowadzonymi w trybie studiów niestacjonarnych. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, laboratoriów i zajęć projektowych – łącznie 248 godzin dydaktycznych obowiązkowych zajęć dla słuchacza. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej w dwudniowych sesjach (soboty i niedziele), najczęściej w wymiarze 8-10 godzin dydaktycznych dziennie.


Efekty kształcenia:
Efekty kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także karty poszczególnych przedmiotów są dostępne w sekretariacie Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej oraz będą dostępne na stronie internetowej www.kip.uni.opole.pl przed rozpoczęciem studiów.


Adresaci:
Studia są adresowane do absolwentów studia wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do kierownika studiów),
  • życiorys,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez kierownika studiów),
  • 2 zdjęcia,

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.


Czas trwania: 2 semestry (248 godzin dydaktycznych).

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2016r.
Termin zgłoszenia: do końca września 2016r.

Miejsce składania podań:
Sekretariat Katedry Inżynierii Procesowej, ul. Dmowskiego  7-9, 45-365 Opole, pokój 151, tel. (077) 401 6700, e-mail: kip@uni.opole.pl

Przewidywana cena: 1690 zł/semestr – (uzależniona od liczby kandydatów)