Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013.
Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie: 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie: 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe
Głównym celem projektu jest wypracowanie modelowego programu doskonalenia zawodowego, przy ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi IV etapu kształcenia, dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego kształcących: robotników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń, techników i inny śr. personel, techników usług farmaceutycznych oraz techników ekonomistów ze szczególnym uwzględnieniem stażu w rzeczywistych warunkach pracy.
Cele szczegółowe:
– wypracowanie rozwiązań programowych (merytoryczno-metodycznych) będących nową jakością w doskonaleniu naucz. prowadzących kształcenie zawodowe, poprzez praktyczne doskonalenie nauczycieli w przedsiębiorstwach dysponujących nowoczesną techn., umożliwiającą im kompleksowe podnoszenie kompetencji w tym kluczowych;
– zwiększenie wiedzy teoretycznej i praktycznej nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, poprzez odbycie w nowoczesnej formie organizowanych praktyk/staży w przedsiębiorstwach krajowych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością;
– dostosowanie kompetencji praktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu i dostęp do najnowocześniejszych technologii stosowanych w przedsiębiorstwach wiodących w regionie do wymogów rynku pracy, jako wynik ewaluacji postępującej;
– stworzenie podstaw dla powstania stałych więzi współpracy pomiędzy szkołami kształcenia zawodowego a przedsiębiorcami poprzez udoskonalenie istniejących założeń i programów praktyk zawodowych.
Grupa docelowa to czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu kształcący:
– robotników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń;
– techników i inny średni personel;
– pracowników usług osobistych;
– średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia;
– pracowników pozostałych specjalności – (techników ekonomistów).
MODUŁY PROGRAMU
• dwutygodniowe staże w przedsiębiorstwach krajowych;
• szkolenie e-learningowe w zakresie specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
UCZESTNICY PROJEKTU OTRZYMALI:
• publikacje o charakterze dydaktycznym;
• certyfikat kompetencji zawodowych.
UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY
Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzymał zwrot kosztów podróży/pobytu na praktyce.
Szczegółowe dane projektu.
Szczegóły logowania się do platformy e-learningowej.
Lista opracowanych programów:
Biuro projektu:
Uniwersytet Opolskiego
ul Dmowskiego 7-9; 45-365 Opole