Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 572, z późn. zmianami), Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz.U. 2007, nr 164, poz. 1166 z późn. zmianami) i 5 października 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 225, poz. 1351, z późn. zmianami), a także w nawiązaniu do Zarządzeń Rektora nr 7/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim oraz nr 48/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia Rada Wydziału Przyrodniczo-Technicznego uchwaliła wdrożenie i zasady funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) z jednoczesnym zaadoptowaniem i przyjęciem systemu oraz procedur uczelnianych.
Uchwała nr 5/26/2012-2014  z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wdrożenia i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.
Aktualizacja 09.04.2015